Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ có thể tạo ra sự khác biệt trong việc giúp sinh viên có được công việc mơ ước hoặc khiến họ thực sự cảm thấy mình là một phần của cộng đồng mới.

Ngôn ngữ

Các Khóa học Tiếng Anh
  • Khóa Dự bị Tiếng Anh

  • IELTS

  • Tiếng Anh Tổng quát Hàng tuần

  • Trại Hè

Các Khóa học Tiếng Quan Thoại
  • Chứng chỉ Kinh doanh Tiếng Quan Thoại

Request More Information

Contact a programme advisor by calling
+65 6580 7700

 

Back to top